In de Whitepaper Food Safety Culture: basis voor bestaansrecht beschrijven we het stappenplan voor een goede voedselveiligheidscultuur. Maar hoe implementeert u dit in de praktijk? Volg deze 5 stappen en realiseer een goede voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur binnen uw bedrijf.

1.Voer een 0-meting uit

Maak een vragenlijst

Om een goed cultuurplan uit te rollen, start u met een 0-meting. Deze meting helpt u om een beginpunt vast te stellen en om impact van verbetermaatregelen inzichtelijk te maken. Een 0-meting voert u bijvoorbeeld uit middels vragenlijsten. De resultaten geven inzicht in de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur van een bedrijf. Bepaal voor het opstellen van de vragenlijst indicatoren die onderzocht moeten worden. Welke factoren hebben invloed op of kunnen inzicht geven in de cultuur van uw bedrijf? Denk aan onderwerpen als betrokkenheid, leiderschap of communicatie en stel vragen die hieraan gekoppeld zijn. Door scores te geven aan de vragen, maakt u de uitkomst meetbaar.

Laat de vragenlijst anoniem invullen

Een anonieme vragenlijst helpt om een hogere respons en een eerlijker beeld van de cultuur te krijgen. Verspreid de vragenlijst bijvoorbeeld via e-mail of het interne communicatiesysteem. Om ook productiemedewerkers te bereiken, deelt u de vragenlijst uit in de kantine. Maak een box waar medewerkers de ingevulde lijsten in kunnen doen.

Houd rekening met anderstaligen

Maak de vragenlijst voor alle medewerkers toegankelijk door deze in verschillende talen te verstrekken. Voor een goede 0-meting is het belangrijk om een representatieve groep te laten deelnemen. Neem daarom alle lagen uit het bedrijf mee en zorg voor een representatief aantal deelnemers.

Betrek het hele management bij de 0-meting

Betrek het management bij de 0-meting om voldoende draagvlak te creëren. Vraag bijvoorbeeld input bij het opstellen van de vragenlijst. Welke onderwerpen vindt de directie belangrijk of interessant? Daarnaast vult de directie een statustabel in, vóórdat de 0-meting wordt uitgevoerd. Hierin maakt men een overzicht van de gewenste cultuur. De uitkomsten van de 0-meting vergelijkt u in de volgende stap met de statustabel.

2.Maak een verbeterplan 

Op basis van uitkomsten uit de 0-meting wordt een verbeterplan voor het bereiken van een goede voedselveiligheidscultuur opgesteld.

Creëer een duidelijke strategie

Vergelijk uitkomsten uit de 0-meting met de door directie ingevulde statustabel en maak verschillen inzichtelijk. Bepaal op basis hiervan de verbeterstrategie. Stel hierbij onder andere de volgende vragen:

  • Welke zaken vallen op?
  • Welke aandachtspunten vindt de organisatie het meest belangrijk?
  • Wie zijn de belanghebbenden?
  • En op welke afdelingen is bijvoorbeeld de meeste winst te behalen?
  • Komen er onverwachte zaken aan het licht?

Bedenk SMART doelstellingen

Bedenk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelstellingen voor het verbeterplan. Betrek relevante afdelingen hierbij en stel de doelstellingen samen op, zodat de doelstellingen breed gedragen worden.

Neem deze vier elementen op in het verbeterplan

Volgens het GFSI omvat een goede voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur minstens vier elementen. Neem in ieder geval deze onderwerpen mee in het verbeterplan:

  • Communicatie
  • Opleidingen
  • Feedback van medewerkers
  • Prestatiemeting van aan voedselveiligheid en kwaliteit gerelateerde activiteiten

Communiceer het beleid en de verwachtingen

Wanneer de strategie bepaald is, stelt u een bijbehorend communicatieplan op. Het moet duidelijk zijn welke verwachtingen worden gesteld aan de medewerkers. Hulpmiddelen hiervoor zijn onder andere goede functieomschrijvingen of een duidelijke verantwoordelijkhedentabel. In sommige gevallen is het wenselijk om het beleid van de organisatie aan te passen op de vastgestelde strategie. Het management kan het beleid uitdragen door voldoende zichtbaar te zijn op de werkvloer en het goede voorbeeld te geven.

3.Start de implementatiefase

Wanneer het verbeterplan is opgesteld, start de implementatiefase. Rol alle verbetermaatregelen uit binnen de organisatie. Stem een afgebakende periode af voor deze fase waarin het bedrijf tijd wordt gegund de cultuur te verbeteren.

Train de medewerkers

Eén van de belangrijkste onderdelen van een goede voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur is training van medewerkers. Zorg voor voldoende persoonlijke aandacht en bepaal in overleg met medewerkers de trainingsbehoefte. Wat past in het ontwikkeltraject van de medewerker? Een trainingsplan dat specifiek is afgestemd op de medewerker zorgt voor meer betrokkenheid en een beter resultaat. Deel tijdens trainingen verhalen en lessen uit de praktijk, geef voorbeelden waar een medewerker zich in kan herkennen.

Deel relevante informatie

Neem medewerkers tijdens de implementatiefase mee in de voortgang door relevante informatie te delen. Denk hierbij aan (uitkomsten van) bezoeken van klanten, auditplanning en -uitkomsten, informatie na het lopen van glas- en hygiënerondes, trends in klachten en resultaten van een klant- en/of medewerkertevredenheidsonderzoek. Door voldoende relevante informatie te delen, vergroot u de betrokkenheid van medewerkers. Zorg ook dat het bedrijf de doelstellingen niet uit het oog verliest en volg deze samen met de betrokken afdelingen op.

4.Voer een follow-up audit uit

Na een periode van implementatie, volgt een follow-up audit om te beoordelen of de strategie en het verbeterplan het gewenste resultaat opleveren. Laat deze audit door een medewerker uitvoeren die over de juiste competenties beschikt of roep de hulp in van een externe expert.

Vraag feedback

Een onderdeel van de follow-up fase is het vragen van feedback aan medewerkers. Neem het onderwerp voedselveiligheidscultuur bijvoorbeeld mee in functioneringsgesprekken. Faciliteer daarnaast dat medewerkers hun zorgen in een veilige omgeving kunnen melden bij een vertrouwenspersoon of anoniem via een klokkenluidersregeling. Ook observaties van gedrag of procesuitvoering kunnen feedback opleveren.

Meet resultaten

Zorg bij de follow-up audit voor meetbare resultaten. Herhaal bijvoorbeeld de vragenlijst uit de 0-meting na een bepaalde periode om te zien of en op welke gebieden de score is verhoogd. Ook het opvolgen van SMART doelstellingen kan helpen om resultaten meetbaar te maken. Heeft het bedrijf de gewenste score en doelstellingen behaald of is dit niet helemaal gelukt? Zo niet, zoek dan uit wat de oorzaak is en pak die aan.

Waardeer en vier successen

Vaak wordt bij een audit gekeken naar verbeterpunten en zaken die niet goed gaan. Maar voor een goede cultuur is het juist belangrijk om positieve punten aandacht te geven. Moedig bijvoorbeeld positieve en proactieve verandering in gedrag aan. Neem dit mee tijdens de HR-cyclus. Vier successen door taart uit te delen of een kaart te sturen wanneer de audit is behaald. Communiceer positieve gevolgen van werkzaamheden of veranderingen, en probeer niet te veel te focussen op wat niet goed gaat. Dit zorgt voor een positieve cultuur en meer bereidheid tot veranderen.

5.Formuleer een continu verbeterplan

Na het volgen dit stappenplan heeft uw bedrijf een zeer mooie start gemaakt met het opzetten en verbeteren van de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur. Ga zo door en formuleer een continu verbeterplan om de cultuur te onderhouden. Blijf bovenstaande stappen herhalen, waarbij de laatste opvolgaudit gezien kan worden als startpunt.

Cyrilla kormelink, senior adviseur QA

Vraag om hulp? 

Het realiseren van een goede voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur vraagt om flink wat kennis en inspanningen. Schroom niet om hulp te vragen. Onze experts helpen u graag op weg, bijvoorbeeld met een 0-meting, verbeterplan en/of implementatie van de juiste maatregelen. U kunt contact opnemen met onze commercieel managers Janna Mestach via e-mail naar janna.mestach@normecgroup.com of Manuella van Rijmenant via  manuella.van.rijmenant@normecgroup.com.

Wilt u eerst meer info?

Kijk dan op www.normecfoodcare.com

Normec Foodcare

info@normecfoodcare.com

tel. +32 (0)800 309 88