Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Door het plaatsen van de bestelling in media kanalen van Gondola (online of offline), door zich in te schrijven voor een evenement of een consultancy opdracht, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Slechts uitdrukkelijke afwijking tussen partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een overeenkomst vastgelegd, kan afbreuk doen aan het hierna gestelde. Een handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden – zelfs zo zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de klant niet zich daarop te beroepen en maakt in zijne hoofde geen verworven recht uit. De bestaande/toekomstige algemene voorwaarden van de klant die niet verenigbaar zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, worden door de verkoper/dienstverlener niet aanvaard en zijn dan ook niet van kracht.

OFFERTES / TARIEVEN

Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor de verkoper/dienstverlener. Ze zijn berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van deze offertes. De prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn uitsluitend indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper/dienstverlener. De leveringstermijnen zijn steeds benaderend, het niet naleven ervan geeft geen enkel recht om een eventuele betaling van schade of intresten te eisen of een bestelling op te zeggen.

BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de internet site van de verkoper/ dienstverlener. Ingeval van insolventie behoudt de verkoper/dienstverlener zich het recht voor de bestellingen te vernietigen of een waarborg te eisen voor de uit te voeren bestellingen.

ANNULATIE: MEDIA ADVERTENTIES, ABONNEMENTEN, MEMBERSHIPS, EVENEMENTEN

Bij elke geannuleerde bestelling in Gondola Media, voor een abonnement, op een opleiding, een evenement zal een vergoeding van min. 50% aangerekend worden.

  • tot 30 dagen voor verschijning: 50% bedrag
  • na 30 dagen voor verschijning: 100% bedrag

Voor alle andere opdrachten zoals consultancy of is 80% van het totale bedrag verschuldigd eens het akkoord getekend.

BEWIJSNUMMERS

Voor elke publicitaire inlassing zullen maximum 3 bewijsnummers opgestuurd worden aan de klant. Extra bewijsnummers gevraagd door de klant zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

ERKENNING EN ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN DIENSTEN

Door de ondertekening van het ontvangstbewijs of de aanvaarding van de goederen/diensten worden de geleverde koopwaar of de geleverde diensten beschouwd als conform aan de bestelling en vrij van gebreken. Enkel klachten die schriftelijk geschieden en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen/diensten of van de faktuur aan de verkoper/dienstverlener toekomen, kunnen aanvaard worden. Een klacht tegen een faktuur schorst in geen geval de opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag aan de verkoper/dienstverlener.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en toebehoren. Bij levering worden alle risico’s, gevallen van overmacht en overmacht inbegrepen, evenals de bewaringslast overgedragen op de koper. Het niet betalen van één van de verschuldigde bedragen op vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen. Alle inhoud in presentaties, opleidingen en evenementen blijven eigendom van Gondola.

BETALING

Facturen van de verkoper/dienstverlener zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 8% van de opeisbaar geworden schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn als forfaitaire en vaste schadevergoeding. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper/ dienstverlener het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

TRAININGS / ABONNEMENTEN / MEMBERSHIPS

Tot twee weken voor het begin van de sessie kan een deelnemer vragen om de training op een andere datum te volgen of vragen zich te laten vervangen door een andere deelnemer van hetzelfde bedrijf. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wordt het totaalbedrag gefactureerd. Abonnementen :Behoudens schriftelijke annulatie van de klant uiterlijk twee maanden vooraf het verstrijken van de termijn, worden abonnementen automatisch verlengd voor eenzelfde termijn. Memberships: een individueel of company membership

TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: gebrek aan enig protest binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid ervan teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper/ dienstverlener.

GDPR, PRIVACY

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via onze mediakanalen kan worden gebruikt.