Algemene voorwaarden

Gondola:

ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Door het plaatsen van de bestelling in mediakanalen van Gondola (online of offline), op het rekruteringsplatform Gondola People, door zich in te schrijven voor een evenement of een consultancy opdracht, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

Slechts uitdrukkelijke afwijking tussen partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een overeenkomst vastgelegd, kan afbreuk doen aan het hierna gestelde. Een handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden – zelfs zo zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de klant niet zich daarop te beroepen en maakt in zijne hoofde geen verworven recht uit.

De bestaande/toekomstige algemene voorwaarden van de klant die niet verenigbaar zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, worden door de verkoper/dienstverlener niet aanvaard en zijn dan ook niet van kracht.

OFFERTES / TARIEVEN

Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor de verkoper/dienstverlener. Ze zijn berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van deze offertes.

De prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn uitsluitend indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper/dienstverlener. De leveringstermijnen zijn steeds benaderend, het niet naleven ervan geeft geen enkel recht om een eventuele betaling van schade of intresten te eisen of een bestelling op te zeggen.

BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de internetsite van de verkoper/dienstverlener. Ingeval van insolventie behoudt de verkoper/dienstverlener zich het recht voor de bestellingen te vernietigen of een waarborg te eisen voor de uit te voeren bestellingen.

ANNULATIE: MEDIA ADVERTENTIES, ABONNEMENTEN, MEMBERSHIPS, EVENEMENTEN, JOBS 

Bij elke geannuleerde bestelling in Gondola Media, voor een abonnement, een evenement of job post zal een vergoeding van min. 50% aangerekend worden.

  • tot 30 werkdagen voor evenement: 50% bedrag 
  • na 30 werkdagen voor evenement: 100% bedrag
  • tot 60 werkdagen voor deadline aanleveren visual(s) (media) : 50% bedrag
  • na 60 werkdagen voor deadline aanleveren visual(s) (media) : 100% bedrag

BEWIJSNUMMERS

Voor elke publicitaire inlassing zullen maximum 3 bewijsnummers per taal opgestuurd worden aan de klant. Extra bewijsnummers gevraagd door de klant zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 

ERKENNING EN ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN DIENSTEN

Door de ondertekening van het ontvangstbewijs of de aanvaarding van de goederen/diensten worden de geleverde koopwaar of de geleverde diensten beschouwd als conform aan de bestelling en vrij van gebreken. Enkel klachten die schriftelijk geschieden en binnen de acht werkdagen na ontvangst van de goederen/diensten of van de factuur aan de verkoper/dienstverlener toekomen, kunnen aanvaard worden.

Een klacht tegen een factuur schorst in geen geval de opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag aan de verkoper/dienstverlener.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en toebehoren. Bij levering worden alle risico’s, gevallen van overmacht en overmacht inbegrepen, evenals de bewaringslast overgedragen op de koper. Het niet betalen van één van de verschuldigde bedragen op vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen.

Alle inhoud in presentaties, opleidingen en evenementen blijven eigendom van Gondola.

BETALING

Facturen van de verkoper/dienstverlener zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven kan er een bedrag van 12% van de opeisbaar geworden schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn als forfaitaire en vaste schadevergoeding. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper/dienstverlener het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

TRAININGS / ABONNEMENTEN / MEMBERSHIPS

Trianings / evenementen : Tot twee weken voor het begin van de sessie (fysiek of digitaal) kan een deelnemer vragen om de training/event op een andere datum te volgen of vragen zich te laten vervangen door een andere deelnemer van hetzelfde bedrijf. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wordt het totaalbedrag gefactureerd.

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat een event of opleiding niet in fysische vorm kan plaatsvinden, in de mate van het mogelijke wordt er dan een digitaal alternatief voorzien.

Abonnementen : Behoudens schriftelijke annulatie van de klant uiterlijk twee maanden vooraf het verstrijken van de termijn, worden abonnementen automatisch verlengd voor eenzelfde termijn.

Overige : Voor alle andere opdrachten, zoals consultancy, is 80% van het totale bedrag verschuldigd eens het akkoord getekend. 

GDPR, PRIVACY

Om privacy redenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via onze mediakanalen kan worden gebruikt.

TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: gebrek aan enig protest binnen de acht werkdagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid ervan teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. 

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener.

 

Academy:

ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

Slechts uitdrukkelijke afwijking tussen partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een overeenkomst vastgelegd, kan afbreuk doen aan het hierna gestelde. Een handelingswijze, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden – zelfs zo zij meermaals zou geschieden- rechtvaardigt de klant niet zich daarop te beroepen en maakt in zijne hoofde geen verworven recht uit.

De bestaande/toekomstige algemene voorwaarden van de klant die niet verenigbaar zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, worden door de verkoper/dienstverlener niet aanvaard en zijn dan ook niet van kracht.

OFFERTES / TARIEVEN

Offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis voor de verkoper/dienstverlener. Ze zijn berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van deze offertes.

De prospectussen die aan de klanten worden gegeven zijn uitsluitend indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper/dienstverlener. De leveringstermijnen zijn steeds benaderend, het niet naleven ervan geeft geen enkel recht om een eventuele betaling van schade of intresten te eisen of een bestelling op te zeggen.

BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of via de internet site van de verkoper/dienstverlener. Ingeval van insolventie behoudt de verkoper/dienstverlener zich het recht voor de bestellingen te vernietigen of een waarborg te eisen voor de uit te voeren bestellingen.

ANNULATIE 

Annulaties moeten schriftelijk worden gedaan voor aanvang van de opleiding. Als u niet meer in staat bent om de opleiding bij te wonen kan iemand anders van de firma de opleiding bijwonen in uw plaats.  Indien dit niet mogelijk is en u moet annuleren, gelieve ons per e-mail te informeren. Er worden dan annuleringskosten in rekening gebracht die gelijk zijn aan de opleidingskosten.

Indien onvoorziene omstandigheden of een onvoldoende aantal inschrijvingen tot gevolg hebben dat wij het trainingsprogramma moeten annuleren, de datum uitstellen of de locatie wijzigen, laten wij u dit onmiddellijk weten.

BETALING

Facturen van de verkoper/dienstverlener zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven kan er een bedrag van 12% van de opeisbaar geworden schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn als forfaitaire en vaste schadevergoeding.

In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper/dienstverlener het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.

EVENTS / TRAININGEN / ABONNEMENT

Tot twee weken voor het begin van de sessie (fysiek of digitaal) kan een deelnemer vragen om de training/event op een andere datum te volgen of vragen zich te laten vervangen door een andere deelnemer van hetzelfde bedrijf. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wordt het totaalbedrag gefactureerd.

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat een event of opleiding niet in fysische vorm kan plaatsvinden, in de mate van het mogelijke wordt er dan een digitaal alternatief voorzien.

Behoudens schriftelijke annulatie van de klant uiterlijk twee maanden vooraf het verstrijken van de termijn, worden abonnementen automatisch verlengd voor eenzelfde termijn.

Voor alle andere opdrachten, zoals consultancy, is 80% van het totale bedrag verschuldigd eens het akkoord getekend. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en toebehoren. Bij levering worden alle risico’s, gevallen van overmacht en overmacht inbegrepen, evenals de bewaringslast overgedragen op de koper. Het niet betalen van één van de verschuldigde bedragen op vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen.

Alle inhoud in presentaties, opleidingen en evenementen blijven eigendom van Gondola.

GDPR, PRIVACY

Om privacy redenen geven we mee dat tijdens opleidingen/workshops mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via onze mediakanalen kan worden gebruikt.

TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant: gebrek aan enig protest binnen de acht werkdagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid ervan teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. 

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener.