Hoeveel jobstudenten kan ik inzetten? Hoe bescherm ik mijn personeel? Tien praktische vragen rond Corona.

1. Hoe bescherm ik mijn personeel?

Winkelpersoneel kan op dezelfde manier beschermd worden als iedereen: vermijd zoveel mogelijk contact met anderen, hou afstand, was regelmatig de handen. Veel supermarkten plaats plexiglasplaten aan de kassa, zodat kassiers en klanten niet rechtstreeks in contact met elkaar komen. Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Regelmatig wassen en desinfecteren van winkelrekken, handgrepen van caddies en winkelkarren, betaalterminals en andere oppervlakten is dus aangewezen. Op absorberend materiaal - zoals karton, papier, textiel… - kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Het dragen van een mondmasker heeft alleen zin voor mensen die al besmet zijn en voor verplegend personeel. Kussen en een hand geven is uiteraard uit den boze.

2. Hoe bescherm ik mijn klanten?

De overheid neemt al heel wat maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van klanten te bewaken. Ze worden gevraagd om 1,5 meter afstand te houden, met zo weinig mogelijk mensen in één keer naar de supermarkt te gaan en vooral rustig te blijven. Supermarkten kunnen aanvullend handgel plaatsen bij de ingang van de winkel. Dat is zowel in het belang van de klanten als van het personeel. Ook het reinigen en desinfecteren van handgrepen van caddies en winkelkarren en betaalterminals is belangrijk.

3. Wat als er een collega besmet is?

De eerste zorg is om rustig te blijven, zodat er bij de rest van het personeel geen paniek ontstaat. Wanneer iemand symptomen vertoont (koorts, vermoeidheid, droge hoest, kortademigheid), isoleert u die persoon zo snel mogelijk in een aparte kamer. U contacteert daarna zo snel mogelijk een arts, die de nodige maatregelen zal nemen om de patiënt te verzorgen. Wie in contact geweest is met het besmette personeelslid, zal van nabij opgevolgd worden door de behandelende arts(en), via een vastgelegde procedure. Medische zorgverleners zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie in te schatten: volg hun adviezen op. Dat een winkel moet gesloten worden doordat iemand besmet wordt, is normaal gezien ondenkbaar. Om angst- en paniekreacties tegen te gaan, informeert u uw personeel het best zo goed mogelijk. Vertel hen wat de risico’s zijn, waar ze moeten op letten en welke maatregelen u genomen heeft om hun gezondheid te bewaken (zie vraag 1). Indien er geen aanwijzingen zijn dat iemand van het personeel besmet is en u alle mogelijke maatregelen neemt, is er uiteraard geen enkele reden tot ongerustheid.

5. Hoeveel flexi-jobs kan ik inzetten?

Op zich is er geen beperking op het aantal flexi-jobs, al zijn er wel enkele voorwaarden waar flexi-jobbers moeten aan voldoen. Zo moet je drie kwartalen geleden minstens 4/5 gewerkt hebben bij een andere werkgever. Sinds 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Wie twijfelt of iemand in aanmerking komt voor een flexi-job kan contact opnemen met de RSZ: 02/509 59 59 of Contact@rsz.fgov.be.

6. Hoeveel jobstudenten kan ik inzetten?

Studenten die niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn (en die dus ouder zijn dan 18 jaar) kunnen niet onbeperkt ingezet worden. “Ze mogen niet zodanig ingezet worden dat ze niet meer aan studeren toekomen”, zegt Sander Deseur, woordvoerder bij de FOD Werkgelegenheid. “Verder geldt ook voor hen dat een tewerkstelling slechts mogelijk is voor zover dit in overeenstemming is met de hierboven vermelde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en dus gebeurt volgens de voorschriften die in dat kader gelden.” Voor alle duidelijkheid: vrijwilligers mogen geen hand komen toesteken. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

7. Hoe leid ik wachtrijen in goede banen?

Op de meeste plaatsen gedragen klanten zich gedisciplineerd en hoffelijk. De meesten hebben begrip voor de maatregelen en houden er zich aan. Om hen een extra duwtje in de rug te geven, voorzien sommigen stickers op de vloer om aan te geven hoeveel afstand ze best laten met andere klanten. Anderen hangen bij de ingang en aan de kassa’s boodschappen uit waarop de maatregelen nog eens herhaald worden.

8. Kan ik uitzonderlijk de openingsuren verlengen?

Op het vlak van arbeidsduur gelden de gewone wettelijke regels. Het is mogelijk om overuren buiten het voltijdse uurrooster te presteren in geval van overzieen noodzakelijkheid. Sander Deseur: woordvoerder van de FOD Werkgelegenheid: “Hiervan moet melding worden gemaakt aan de arbeidsinspectie (de diensten van het Toezicht op de Sociale Wetten).  Deze overuren geven recht op overloon en moeten op een later tijdstip worden gerecupereerd via inhaalrust.”

9. Is het aangewezen om niet-winkelpersoneel aan te werven?

Bepaalde supermarkten werken met personeel dat ze in andere omstandigheden niet zo gauw inschakelen, zoals bewakers en extra schoonmaakpersoneel. In veel gevallen is het niet noodzakelijk om die in te zetten. In de meeste supermarkten accepteren klanten de gang van zaken en de maatregelen die genomen werden. Extra schoonmaakpersoneel inschakelen is veel minder een overbodige luxe: schoonmaken en desinfecteren is in alle ruimtes van de supermarkt meer dan ooit aan de orde.

10. Kan ik iets doen om hamsteren tegen te gaan?

Het is vooral de overheid die duidelijk moet maken dat hamsteren niet aan de orde is, al maken ook sommige supermarkten duidelijk dat het niet nodig is om massaal inkopen te gaan doen. Hamsteren tegengaan is geen verplichting voor retailers, maar klanten kunnen wel op een hoffelijke manier gewezen worden op het asociale karakter ervan. Het kan ook op een leuke manier, zoals deze Deense supermarkt, die voor één product 3,56 euro vraagt en 89 euro voor een tweede.