Aplsia (in Franstalig België) en Buurtsuper.be (gelieerd aan UNIZO, in Vlaanderen) zijn de twee belangrijkste organisaties die de onafhankelijke supermarktuitbaters vertegenwoordigen en waarvan ze de belangen verdedigen. In die hoedanigheid hebben ze zich uiteraard gebogen over de voorwaarden van de overname van de 128 geïntegreerde winkels van Delhaize. Ze vragen garanties die, als ze niet worden gegeven, hen ertoe zouden aanzetten hun leden af te raden hun kandidatuur verder te zetten.

Het persbericht van Aplsia maakt van meet af aan duidelijk dat de meeste van de 128 te franchisen winkels verlieslatend zijn. "Delhaize heeft gekwalificeerd en erkend dat de 'ondernemingszin' van haar zelfstandige uitbaters de ultieme remedie is. Dit betekent met andere woorden dat zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zullen nemen voor de investeringen die gedaan moeten worden in de overgenomen winkels en voor alle risico's die daarmee gepaard gaan. De dubbele rol van Delhaize als cessionaris en franchisegever maakt deze verantwoordelijkheid veel groter dan in een normaal overnameproces.

Aplsia en haar Vlaamse equivalent Buurtsuper.be hebben daarom een brief geschreven aan Delhaize Groep, waarin de twee organisaties een reeks voorwaarden uiteenzetten "om de succesvolle overgang van deze 128 geïntegreerde winkels te verzekeren". Indien Delhaize hiermee geen rekening houdt, zullen Aplsia en Buurtsuper.be potentiële kopers adviseren om het overnameproces niet verder te zetten. Dit initiatief is gebaseerd op een analyse van de huidige socio-economische omstandigheden, het proces en de rentabiliteit van een dergelijke overname en de voorgestelde contracten.

Sociaal-economische omstandigheden

Aplsia en Buurtsuper.be zijn van mening dat in het kader van de toegezegde CC32bis "niet alleen rekening zal moeten worden gehouden met de directe impact op de rentabiliteit van de over te nemen winkels, maar dat er ook voor moet worden gezorgd dat Ahold Delhaize de verantwoordelijkheid blijft dragen voor alle sociale problemen die vóór het overnameproces zijn ontstaan en die blijven bestaan als gevolg van een inmiddels verslechterd sociaal klimaat (langdurig ziekteverzuim, demotivatie, malaise, angst, enz.)

Aangezien Ahold Delhaize na de overname de rol van franchisegever op zich zal nemen, is het volgens Aplsia en Buurtsuper.be bovendien aan de groep om voor elke winkel rigoureuze korte-, middellange- en langetermijnprognoses op te stellen en zichzelf uitdrukkelijk verantwoordelijk te stellen indien deze prognoses later aanzienlijk zouden afwijken van de voorspelde realiteit.

Het proces en de rentabiliteit van een dergelijke overname

In elk overnameproces, merkt Aplsia op, "controleert een effectieve due diligence de juistheid van alle informatie die aan de koper wordt gepresenteerd en geeft een overzicht van de winstgevendheid, de bestaande risico's en het ontwikkelingspotentieel. Het doel is om te voorkomen dat de koper voor onoverkomelijke situaties komt te staan als de winkel eenmaal is overgenomen. Het zal dan ook voor de hand liggen dat alle financiële instellingen of potentiële externe investeerders eisen zullen stellen op dit gebied, en de "kopers" zouden dan ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een gebrekkige analyse. Aplsia en Buurtsuper.be vragen Ahold Delhaize dan ook om de potentiële kopers voldoende tijd te geven om alle documenten in detail te bestuderen. In geen geval kan het aanbod worden voorgesteld als 'take it or leave it'. Bovendien zijn er een aantal wettelijke verplichtingen onder de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie. Om nog maar te zwijgen van het Wetboek van Economisch Recht, dat oneerlijke bedingen kan bestraffen (B2B-wetgeving), waardoor benadeelde filialen een aantal juridische wapens in handen hebben om hun franchisegevers aan te klagen. Aplsia en Buurtsuper.be zijn ook erkend als federaties die een zogenaamde 'collectieve schadevergoedingsactie' kunnen instellen, in feite een collectieve procedure voor hun leden.

Contracten

Hierover is achter de schermen al veel gesproken en het baart de twee organisaties van zelfstandige winkeliers zorgen: "Naast de rol van 'cessionaris' en 'franchisegever' wordt Delhaize ook hoofdverhuurder van de betrokken winkels. Wat de commerciële huurovereenkomst betreft, is het uitgesloten dat de onafhankelijke kopers alle investeringskosten moeten dragen. Tot slot zijn Aplsia en Buurtsuper.be erg bezorgd over de nieuwe franchiseovereenkomsten die zouden worden voorgesteld in het kader van de overname. Filialen moeten te allen tijde de commerciële vrijheid behouden die ze nodig hebben om vanuit hun ondernemersgeest hun voorheen verlieslatende winkels om te vormen tot winstgevende projecten. Dit is in het belang van de zelfstandigen, hun werknemers en uiteindelijk Ahold Delhaize als franchisegever."