De cross-border e-commerce blijkt nog steeds te kwetsbaar voor ontduiking van btw en douanerechten, stelt de Europese Rekenkamer. Volgens een nieuw verslag van de EU-controleurs zijn er nog veel uitdagingen, onder meer op het gebied van de inning van de juiste bedragen. Tevens zijn de EU-controles ontoereikend om fraude te voorkomen en misbruik op te sporen. Ook is de handhaving van de inning nog steeds niet doeltreffend. 

In de EU is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van douane en belasting. Zoals bij alle goederen en diensten innen de lidstaten btw en douanerechten op grensoverschrijdende elektronische handelstransacties. “Maar vanwege de aard ervan is elektronische handel in dit opzicht bijzonder gevoelig voor onregelmatigheden”, stelt Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag

Volgens de Rekenkamer is het zeer moeilijk na te trekken hoeveel btw er niet wordt geïnd, maar de Europese Commissie schat de verliezen op leveringen van goederen van geringe waarde uit niet-EU-landen alleen al op zo’n 5 miljard euro per jaar.

Controles te zwak

Voor hun rapport beoordeelden de controleurs of de Commissie een degelijk regelgevings- en controlekader had vastgesteld en of de controlemaatregelen van de lidstaten de volledige inning van btw en douanerechten waarborgen. Zij kamen tot de vaststelling dat er veel te weinig administratieve samenwerking is tussen de lidstaten onderling en met de niet-EU-landen; dat de controles te zwak zijn; dat er tekortkomingen zijn in de huidige inklaringssystemen zodat er een risico bestaat op misbruik door tussenpersonen; en dat de handhaving van de inning van btw en douanerechten niet doeltreffend is.

Onderwaardering blijft probleem

Daarnaast bekeken de controleurs de waarschijnlijke impact van de wetswijzigingen in het btw-pakket voor elektronische handel die in 2021 in werking treden. Ze zullen voor een verbetering zorgen, stellen ze vast, maar er moet nog veel gedaan worden aan het probleem van de onderwaardering.

Volgens Gáll-Pelcz blijft elektronische handel dus bijzonder vatbaar voor misbruik en kwetsbaar voor onregelmatigheden en fraude. Volgens hem mag het probleem niet onderschat worden: “Tekortkomingen bij de inning van btw en douanerechten hebben gevolgen voor de begrotingen van de lidstaten en de EU”, stelt hij.