Na 4 maanden sociaal overleg hebben de directie van Carrefour België en de vakbonden eindelijk een protocolakkoord getekend over het transformatieplan. Het aantal jobs dat verdwijnt, gaat van 1.233 naar 950. Daarnaast worden vier vertrekformules op basis van vrijwilligheid voorgesteld aan de medewerkers om naakte ontslagen te vermijden.

Op 25 januari 2018 kondigde Carrefour België zijn omvangrijk transformatieplan aan dat moest beantwoorden aan twee doelstellingen: enerzijds moest het een antwoord bieden op de nieuwe commerciële uitdagingen via omnichannel, efficiënter werk en de versterking van de competenties, anderzijds moet het ook helpen om de uitgaven en werkingskosten te verminderen en dat terwijl de efficiëntie in de hypermarkten en de hoofdzetel wordt opgedreven. Volgens het transformatieplan werden in totaal 1.233 jobs bedreigd: 1.053 in de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel.

Van meet af aan engageerde de directie van Carrefour  zich om om de gevolgen voor de tewerkstelling en de medewerkers te beperken. Na 11 Buitengewone Ondernemingsraden en 7 weken onderhandelen, werd er dan toch een akkoord bereikt met de sociale partners over de verschillende luiken van dit plan. Dit nam vaste vorm aan door de ondertekening deze ochtend van een protocolakkoord tussen de partijen.

De hypermarkten

In tegenstellling tot wat er oorspronkelijk beweerd werd,  blijven de hypermarkten van Genk en Belle-Ile (Angleur) open volgens het format van Carrefour Market (geïntegreerde supermarkten). De winkel in Belle-Ile zal een oppervlakte van 2.550 m² beslaan. Die van Genk zal een oppervlakte van 2.500 m² hebben. De directie engageert zich om een andere locatie voor de winkel van Genk te zoeken tegen november 2019 en om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken om een winstgevende bedrijfsactiviteit voort te zetten in de stad. Medewerkers, die overgaan naar het format geïntegreerde Carrefour Market, zullen hun loon behouden. De nieuwkomers zullen in dienst treden aan de voorwaarden van geïntegreerde Carrefour Market (PC 202). De transformatie van de winkels is gepland voor november 2018.

De hypermarkten van Westerlo, Brugge St.-Kruis en Haine-St-Pierre zullen getransformeerd worden tot Carrefour Markets (geïntegreerde supermarkten), met een respectieve oppervlakte van 2.502 m², 2.505 m² en 3.048 m². De oppervlakte wordt dus met andere woorden minder ingeperkt dan gepland. Het huidige loon van de medewerkers, die overgaan naar het format geïntegreerde Carrefour Market, zal behouden blijven. De nieuwkomers zullen in dienst treden aan de voorwaarden van geïntegreerde Carrefour Market (PC 202). De transformatie van de winkels is gepland voor november 2018.

In de hypermarkt in Turnhout zal de oppervlakte uiteindelijk niet ingeperkt worden. Externe partners zouden in de winkel geïntegreerd kunnen worden om op die manier de site aantrekkelijker te maken.

“In alle andere hypermarkten wordt de werkorganisatie verbeterd, rekening houdend met de behoeften van de klanten. Deze organisatie zal elke medewerker in de mogelijkheid stellen om polyactief te zijn in zijn eigen Universum. Hierdoor kan er dus gezorgd worden voor een betere werkverdeling tussen de leden van eenzelfde team, en dit om de klant een optimale service te garanderen”, benadrukt Carrefour. Parallel hiermee zullen commerciële teams op vrijwillige basis ingezet worden om een handje toe te steken daar waar het nodig is, ook dit weer in functie van de behoeften van de klant en de drukte in de winkel. "Bovendien moet de installatie van self-checkout kassa’s in alle winkels de doorstroming van klanten en onze service naar hen verbeteren", klinkt het bij de retailer. De verbeterde werkorganisatie en nieuwe kassa’s zullen in alle winkels geïmplementeerd worden tussen september 2019 en juni 2019.

Opleidingen

Het aantal opleidingen voor alle medewerkers zal eveneens vermeerderd worden om iedereen te begeleiden in de nieuwe competenties, met name op digitaal vlak en in de vorming métier.

Elke medewerker zal een digitaal paspoort krijgen dat hem de mogelijkheid zal bieden een klare kijk te hebben op zijn huidige vaardigheden. "Carrefour wil zijn medewerkers de kans geven zich te ontwikkelen zodat ze over alle competenties beschikken om mee te zijn met het metier van de toekomst", klinkt het.

Hoofdzetel

“Wat de hoofdzetel betreft, zal Carrefour evolueren naar een efficiëntere organisatie. Concreet zullen er vereenvoudigde en minder bindende procedures gehanteerd worden, wordt er toegezien op een betere toegankelijkheid van de informatie en op het prioritiseren van projecten. Het bundelen van de operationele functies die bij de 3 formats horen (Hypermarkten Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express), zal ook zorgen voor een betere integratie zodat de hoofdzetel ten volle ten dienste kan staan van de winkels”, aldus Carrefour.

Daarnaast zullen er ook meer opleidingen voorzien worden, met name voor wat het digitale luik betreft. Ook overplaatsing en overdracht van knowhow tussen de winkels en de hoofdzetel zullen aangemoedigd en ontwikkeld worden.

Aantal ontslagen teruggedrongen van 1.233 naar 950

Carrefour en de vakbonden konden het aantal ontslagen terugdringen van 1.233 naar 950. Daarbij heeft de directie van Carrefour zich, naar eigen zeggen, geëngageerd om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Concreet worden er vier vertrekformules voorgesteld.

SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Alle medewerkers (hypermarkten en hoofdzetel) die ten minste 56 jaar zijn op 25 januari 2018 kunnen hun aanvraag voor SWT indienen op voorwaarde dat ze 20 jaar gewerkt hebben, ongeacht welke sector, of 10 jaar gewerkt hebben in de commerciële sector in de afgelopen 15 jaar.

Vrijwillig vertrek

Deze optie laat elke medewerker, die niet in aanmerking komt voor SWT, toe om het bedrijf te verlaten en een interessante financiële vergoeding te ontvangen. De formule van vrijwillig vertrek zal mogelijk zijn voor de meeste categorieën van werknemers, zowel in de hypermarkten als op de hoofdzetel.

Overplaatsing

“Werken in een andere winkel of in een andere functie in zijn eigen winkel, zijn winkel verlaten om naar de hoofdzetel te gaan of een andere functie bekleden op de hoofdzetel, zal eveneens deel uitmaken van de voorgestelde opties”, aldus Carrefour.

Eindeloopbaantijdskrediet

Via deze formule kunnen alle medewerkers van 55 jaar en meer zowel binnen de winkels als in de hoofdzetel hun carrière beëindigen door halftijds te werken (buiten management).

Begeleiding van de medewerkers

Carrefour benadrukt dat de medewerkers die het bedrijf zullen verlaten, de nodige ondersteuning zullen krijgen van een tewerkstellingscel die hen zowel individueel als collectief zal begeleiden. Daarbij zal het onder meer gaan om een analyse van de competenties, ondersteuning bij veranderingsprocessen, het helpen met het opstellen van hun cv, een analyse van de markt en aanbiedingen waarvoor de medewerker in aanmerking komt, een opleiding in netwerking en informatie over het statuut van zelfstandige.

Betrokken medewerkers krijgen daarnaast ook de mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen, waaronder: vormingscursussen in digitale activitering om nieuwe competenties te leren; e-learning en workshops in het kader van nieuwe werkinstrumenten zoals G Suite van Google, workshops over customer centricity en klantgerichtheid, persoonlijkheidstrainingen om hun profiel beter te kennen, en gepersonaliseerde gesprekken met de afdeling HR en recrutering voor een aanvullende beoordeling van hun vaardigheden.

Vertrek in 4 fases

Wat de timing betreft, zal het vertrek in 4 fases verlopen. Deze golven zullen plaatsvinden tussen eind november 2018 en eind juni 2019. "Vanaf de ondertekening van het akkoord en de CAO’s – voorzien tegen ten laatste eind juni – zullen talrijke informatiesessies georganiseerd worden om deze maatregelen in detail uit te leggen aan de medewerkers en al hun vragen te beantwoorden", meldt Carrefour.

“De voorbije 4 maanden waren intens en zwaar voor alle medewerkers. Deze periode duurde lang, maar de directie wilde geen enkel elementen negeren. De medewerkers zullen nu allemaal geïnformeerd worden over de diverse oplossingen die uitgewerkt zijn. Iedere medewerker ondersteunen blijft de prioriteit van de directie in de komende maanden”, reageert Carrefour. “

De BBTK had 3 grote bezwaren

De socialistische bediendevakbond BBTK was de laatste die het akkoord ondertekende. Ter herinnering, de interzetel van de BBTK had drie grote bezwaren bij het protocolakkoord van Carrefour. De BBTK eiste dat de langdurig zieken van de vijf hypermarkten die tot Market omgevormd worden een ruimere toegang zouden hebben tot de formules van vrijwillig vertrek uit het bedrijf. “Ook al haalt de BBTK niet volledig gelijk op dit punt, toch garandeert de directie alvast dat langdurig zieken die het werk hervatten een aangepaste werkpost krijgen in de hypermarkt die het dichtst bij hun woonplaats ligt”, aldus de vakbond. “Wat de tewerkstellingsgarantie in de centrale diensten betreft, bevestigt de directie dat ze na deze herstructurering geen economische ontslagen van contracten van onbepaalde duur zal uitvoeren tot eind 2022. Als er eventueel outsourcing zou worden overwogen, wordt er eerst onderhandeld alvorens enige maatregel met impact op de tewerkstelling wordt doorgevoerd. Over de uitbreiding van het tijdskrediet geeft de directie de BBTK gelijk en dus zal tijdskrediet zowel in de zetel als in de winkels toegelaten worden tot en met categorie vijf. Dat is een flinke stap vooruit wetende dat nogal wat managers hun werkpost in het kader van de nieuwe winkelorganisatie dreigen te zien verdwijnen. Met deze uitgebreide mogelijkheid van tijdskrediet zullen ongetwijfeld ontslagen vermeden kunnen worden”.