Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit veroordeelt de Orde der apothekers tot een boete van 1 miljoen euro. De Orde zou volgens het College geprobeerd hebben om de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te belemmeren.

Tussen de Orde der apothekers en Medi-Market heeft het nooit goed geklikt. Zo vonden er al verschillende processen plaats die tot nu toe steeds gewonnen werden door Medi-Market. En er lijkt maar geen einde aan te komen…In november 2018 beschuldigde het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit de Orde der apothekers ervan mededingingsbeperkende praktijken te hanteren. Daarbij zou het enerzijds er gaan om MediCare-Market van de markt uit te sluiten en/of zijn ontwikkeling te beletten, en anderzijds, het indirect opleggen aan MediCareMarket van een minimum verkoopprijs van medicijnen. Volgens het BMA zijn zulke gedragingen in strijd zijn met artikel IV.1 WER en artikel 101 VWEU. Al moest de zaak nog onderzocht worden door het Mededingingscollege. Het College zou dan beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk van het mededingingsrecht. En die beslissing is vandaag eindelijk gevallen...

Boete van 1 miljoen euro

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan de Orde der apothekers voor het aanwenden van mededingingsbeperkende praktijken die er op gericht waren om de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te belemmeren op de markt voor diensten geleverd door apothekers, of zelfs om MediCare-Market van deze markt uit te sluiten. 

“Het College bevestigde de ontwerpbeslissing van het auditoraat en stelde in zijn besluit van 28 mei 2019 vast dat er tussen oktober 2015 en januari 2017 vanwege de Nationale Raad van de Orde der apothekers een schending was van de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU en dit door het aannemen van een strategie en door deze strategie aan te wenden ten einde de economische belangen van de meerderheid van haar leden te verdedigen”, verklaart het college.

Toelichting van de beslissing

De markt voor apothekersdiensten is een sterk gereguleerde markt waarin de prijsconcurrentie tussen traditionele spelers beperkt is. Toetreding van nieuwe spelers tot deze markt, zoals de groep MediCareMarket, dient toe te laten dat de concurrentie in deze markt zou toenemen. "De Orde der apothekers hield de groei van de groep MediCare-Market tegen door met name in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parapharmacieën van de groep, met name wanneer zij naast mekaar gelegen zijn", vervolgt het Mededingingscollege.

Het onderzoek in dit dossier begon op 29 april 2016 en eindigde op 31 oktober 2018. Volgens het College waren de disciplinaire en juridische acties, aanhangig gemaakt door de Nationale Raad van de Orde der apothekers, erop gericht waren de ontwikkeling van de groep MediCare-Market, op de markt van de diensten verstrekt door apothekers, te belemmeren of zelfs de diensten uit deze markt te weren. “De betrokken praktijken zijn niet enkel terug te brengen tot met het ondernemen van juridische stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden of om haar ontwikkeling tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen. Deze algemene strategie is terug te vinden in een hele reeks acties die opgelijst werden door de auditeur, waaronder het aanhangig maken van zaken voor de disciplinaire raden, de inleiding van een stakingsbevel, het publiek verspreiden van informatie met bedreigende taal aan het adres van MediCare-Market en maatregelen voor het aanwerven van de openbare macht. Deze beslissingen om juridische stappen te ondernemen zijn slechts elementen die enerzijds het bestaan van de strategie en anderzijds de uitvoering ervan aantonen. Met andere woorden, juridische procedures door de Nationale Raad van de Orde der apothekers zijn niet op zichzelf concurrentieverstorend, maar maken deel uit van een pakket maatregelen om een concurrentiebeperkende strategie ten uitvoer te brengen”, verduidelijkt het college.

“De beslissingen van de Nationale Raad van de Orde der apothekers zijn zo erg schadelijk voor het welzijn van de consument, en in het bijzonder voor de tarifaire (de verkoopprijs van de geneesmiddelen) en voor de niet-tarifaire (op de innovatie) concurrentie, dat zij ernstige inbreuken vormen op het mededingingsrecht”, voegt het er nog aan toe. 

De Orde der apothekers reageert

Op een reactie van de Orde der Apothekers was het niet lang wachten. “De beslissing van het College van de BMA die net werd gecommuniceerd lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken”, reageert Gert Laekeman, voorzitter van de Orde der Apothekers.