Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Laatst bijgewerkt: 4 maart 2019

 

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: GONDOLA GROUP (RETAIL TODAY N.V.) - BE 0474.101.158 (+GONDOLA ACADEMY)

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.gondola.be (en andere websites gepubliceerd door Gondola Group) en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.  

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Gondola Group leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Gondola Group stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Gondola Group. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag herkomst, zoektermen

Categorie 2: PERSOONSGEGEVENS: e-mail, voornaam, naam, geslacht, functie, taal.

                       BEDRIJFSGEGEVENS: bedrijf, btw, straat, bus, postcode, gemeente.

 

Categorie 3: bij registratie: Datum toegevoegd, Datum aanvaard, Datum geweigerd, Klant, Titel Klant, Straat Klant, Huisnummer Klant, Postcode Klant, Stad Klant, Land, PO nummer Klant, Telefoon Klant, Gsm Klant, E-mail, Laatste activiteit, Verantwoordelijke, Fase, Contactpersoon, Email contactpersoon, Project, Herkomst, Nummer, Bedrag zonder btw, Bedrag met btw, Reden weigering Reden weigering (lang), Abonnementsvorm, Info, Product Code, purchaseDate

 

Categorie 4: via cookies: taalvoorkeur

 

Categorie 5: BEDRIJFSGEGEVENS: bedrijf, btw, straat, bus, postcode, gemeente.

 

2.2. Gondola Group kan gegevens van u (Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Gondola Group zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Gondola Group om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: Onze website af te stemmen op uw voorkeur.

Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Gondola Group uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Gondola Group, haar producten en/of diensten. Gondola Group kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Gondola Group bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Gondola Group, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Gondola Group failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Gondola Group geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Gondola Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Gondola Group uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Gondola Group zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Gondola Group uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Gondola Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

3.5. Evenementen - congres - seminarie

Uw persoonsgegevens en -bedrijfsgegevens die verzameld worden tijdens de registratie voor een evenement, congres, seminarie, enz., worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten Gondola Group.  Bij het inschrijven voor dergelijke organisatie, zullen wij uw expliciet akkoord vragen op onze voorwaarden en privacy policy. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Uw gegevens kunnen aan onze partners, waaronder bpost, Shelf Service, Salesforce etc. worden overgemaakt zodat zij (commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit de publieke sector of uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing profiel, of uw gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren (volledig overzicht van partners kan u op onze website terugvinden of kan opgevraagd worden via privacy@gondola.be).

Gondola kan tevens gegevens delen met verwerkers voor specifieke organisatorische doeleinden: het creëren van badges op evenementen; het verzenden van drukwerk zoals uitnodigingen, brochures en newsletters; het verwerken van persoonsgegevens voor het goede verloop van activiteiten.

U kan ten allen tijde afwijken van het normale gebruik van uw persoonsgegevens en  aangeven hoe wij uw gegevens mogen gebruiken, zie Artikel 5.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U. De verzamelde gegevens die gebruikt worden voor de marketingdoeleinden worden bijgehouden gedurende een periode van 7 jaar op basis van de gemiddelde duur van een carrière in retail. Uiteraard mits er geen interactie was gedurende deze periode met ons contactverkeer. Persoonsgegevens die dienen gebruikt te worden op projectbasis (ronde tafels, white papers, ...) houden we bij gedurende een periode van 37 jaar op basis van de gemiddelde retail loopbaan.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.  

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Gondola Group. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@gondola.be, per post naar Gondola Group - Woluwelaan 100 1830 Machelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart. Uitschrijven voor IBM marketing emails kan door een mail te sturen naar NETSUPP@us.ibm.com  

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Gondola Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar privacy@gondola.be per post naar Gondola Group Woluwelaan 100 1830 Machelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.