De nieuwe regering moet werk maken van een aantal prangende dossiers die vandaag nog op tafel liggen zoals de loonkostenhandicap, de Brexit, de economische groei en de invulling van jobs. Al is paniek niet nodig, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia, de sectorfederatie van de voedingssector. 

Paniek is niet nodig, zegt Bart Buysse: “Het is goed dat Michel II meteen een doorstart genomen heeft. Het zal in de huidige omstandigheden zeker moeilijker zijn om te werken, maar onmogelijk is het niet. Het is nu zaak om alle inspanningen die de vorige regering heeft gedaan niet teniet te laten gaan. Er is ingezet op het verbeteren van de competitiviteit van de bedrijven en dat werpt vruchten af. Nu moet deze regering het huiswerk verder afmaken en in die richting verdergaan.” 

De CEO van Fevia wijst in de eerste plaats naar de loonkost. “Er is al veel gebeurd om de loonkostenhandicap tegenover de ons omringende landen terug te dringen. In 2015 bedroeg die handicap in onze sector nog 21%, vandaag is die teruggevallen tot 16,4%. Toch is er nog werk. In het kader van de tax shift is er een extra versterking van de lastenverlaging voor lage lonen gekomen. De lage lonengrens wordt vanaf 2018-2019 geïndexeerd. Sinds die regeling werd vastgelegd in 2016 zijn er echter al twee indexeringen geweest. Die zijn niet mee in rekening genomen en daardoor is de regeling voor de lage lonen deels uitgehold. We vragen daarom een correctie. We hopen dat er afspraken komen over de loonnorm. Het is nodig dat de loonkosthandicap verder afgebouwd wordt en dat er een duidelijk kader komt voor de nakende sectorale onderhandelingen.

De voedingsindustrie wil ook de groei van de voorbije jaren verderzetten. En daar zijn volgens de CEO van Fevia enkele ingrepen nodig. “Onze producten zijn door een opeenstapeling van taksen 10 à 15% duurder dan in de omliggende landen. Daardoor gaan veel Belgen grensshoppen. Er zijn belastingen en accijnzen ingevoerd met een doel dat beter op een andere manier kan bereikt worden. Minder verpakkingen, meer gezondheid: er zijn efficiëntere maatregelen om dat te bereiken, die bovendien niet wegen op de competitiviteit. Verder: de groei die we kennen, kwam er vooral door de export, maar die is door allerlei internationale spanningen onzeker geworden. Bovendien is er ook de Brexit. De overheid moet de impact daarvan maximaal proberen in te perken.

Een andere opdracht voor Michel II is de zoektocht naar talent helpen vergemakkelijken. “Dagelijks zijn er 36 nieuwe jobs in de voedingssector. Er zijn 1.500 vacatures die niet ingevuld worden omdat we de juiste profielen niet vinden. De arbeidsdeal is in het parlement goedgekeurd. Daarin zitten maatregelen rond activering en heroriëntering van werkzoekenden, knelpuntberoepen en rond het fiscaal aantrekkelijker maken van overuren voor werknemers. Dat is iets wat we verder uitgevoerd willen zien.

Fevia wil tenslotte dat er ook aandacht is voor mobiliteit en energie, twee heikele dossiers op dit moment. “België heeft een uitstekende ligging, het is een belangrijk logistiek knooppunt. Maar om die troef ten volle te kunnen uitspelen, moeten de files aangepakt worden en moeten onze havens, waterwegen en spoorwegen beter ontsloten worden. Wat energie betreft, tenslotte, moeten we ten allen prijze vermijden dat er black-outs komen in de winter en moet de overheid zorgen voor energievriendelijke maatregelen, zodat de energiekosten voor de industrie beperkt blijven.”