Neergaan in een groeiverhaal

Chris Moris en zijn contradictio in terminis
Welgeteld acht maanden geleden vroeg Gondola zich af wie nu eigenlijk de schuldige was van de prijsstijgingen, we zochten én vonden een antwoord bij Chris Moris, algemeen directeur van Fevia. Nu de jaarovergang is gepasseerd, vragen we ons af, hoe het nu zit met al die doemberichten over het afgelopen én het komende jaar. Wij hebben Chris Moris dan nog maar eens teruggebeld...

2011 was op zijn zachtst uitgedrukt een bewogen jaar, wat waren de strafste momenten?
België bleef in 2011 opvallend gespaard van ernstige voedselbesmettingen, terwijl onze buurlanden en meer bepaald Duitsland een rampjaar beleefden. De dioxinebesmetting leidde daar in januari tot de blokkering van meer dan 1.000 landbouwbedrijven. En in de zomermaanden vielen er 48 dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van de EHEC-crisis. Ik ben de laatste om te stellen dat een dergelijke ramp niet in België zou kunnen gebeuren. Maar hoe dan ook prijzen wij ons gelukkig met het Belgische autocontrolesysteem dat, in combinatie met een performant voedselagentschap, doorheen de jaren uitgegroeid is tot een model voor de rest van Europa.

Hoe ziet u de voedingssector in 2012 evolueren?
De voedingsindustrie mag zich verheugen over de toenemende interesse vanwege de overheid, banken en studiediensten. Dat vertaalt zich in allerhande studies en actieplannen, onder meer in het kader van de Staten Generaal van de Industrie. Dit illustreert de erkenning van de voedingsindustrie als één van de grootste industrietakken van het land en één van de meest stabiele werkgevers. FEVIA heeft de ambitie om voluit in te spelen op deze positieve aandacht voor de voedingsindustrie door een eigen doorlichting van de sector. De bedoeling is om in 2012 een eigen groeistrategie, gebaseerd op een bevraging van de bedrijfsleiders, voor de sector uit te bouwen.

Is de politieke crisis die nu écht ten einde is? Heeft u de impact daarvan gevoeld?
De regering van lopende zaken heeft, zoals de term het zegt, de continuïteit verzekerd van de lopende zaken. Van een krachtdadig beleid voor de aanpak van nieuwe maatschappelijke uitdagingen was er echter geen sprake. Zo heeft de lange politieke impasse ontegensprekelijk een negatieve impact gehad op de slagkracht van het nationaal voeding- en gezondheidsplan. Dat werd in 2005 gelanceerd om de strijd aan te binden tegen overgewicht en de kwalijke gevolgen hiervan voor onze gezondheid. De toekomst van dit plan is lange tijd onduidelijk geweest, het plan zou immers een – minstens gedeeltelijk – communautaire bevoegdheid worden. Ook de nieuwe voedselconsumptiepeiling verdween in de koelkast… Nu het communautaire stof gaan liggen is, hoop ik dat er op het terrein snel duidelijkheid komt. Ik profiteer van de gelegenheid om de bevoegde ministers van de Gemeenschappen op te roepen om snel werk te maken van hun nieuwe bevoegdheid.

Ook economisch was het een bewogen jaar, wat zijn de gevolgen?
Op economisch vlak was 2011 een eigenaardig jaar! Alles begon behoorlijk optimistisch: de voedingsindustrie klom uit het dal met een sterke groei van de omzetvolumes, met 12 à 13%. Boven 2012 daarentegen pakken zich alweer donkere wolken samen... De onzekerheid die dat met zich meebrengt, vertaalt zich vooralsnog niet in de cijfers van de FOD Economie en van de btw-aangiften. De conclusie luidt dus dat de consumptie niet al te veel onder de crisis lijkt te lijden. Maar de toegevoegde waarde daarentegen is een moeilijk verhaal geworden. De fabrikanten slagen er minder en minder in om hun gestegen kosten door te rekenen in de afzetprijzen. De omzet is er wel, maar om hem te halen, moeten de bedrijven inboeten op prijs en toegevoegde waarde, wat dan weer ten koste gaat van de marges. Dat is als het ware een element van neergang in een groeiverhaal!

Auteur: 

Gondola Magazine